Tα ΓΡΑΣΕΠ δεν λειτουργούν πια!

Θεωρώ χρέος μου να σας ανακοινώσω ότι τα ΓΡΑΣΕΠ δεν λειτουργούν πια. Η θητεία όσων τα υπηρετήσαμε έληξε στις 31 Αυγούστου 2011. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το μέλλον αυτών των δομών. Δεν απαντά επίσης κανείς, για το τι σχεδιάζει το Υπουργείο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Eκπαίδευση. Όσοι υπηρετήσαμε τα ΓΡΑΣΕΠ επιστρέφουμε στην οργανική μας θέση. Ωστόσο το blog αυτό θα λειτουργεί με το όνομά του, όσο το τοπίο είναι ακόμα αδιευκρίνιστο. Αργότερα βλέπουμε!

Κάνοντας τον προσωπικό μου απολογισμό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα όσα μου δώσατε. Τα χρόνια που έζησα μαζί σας ήταν όμορφα και ελπίζω και δημιουργικά. Σας είμαι ευγνώμων. Ζήσαμε μαζί χαρούμενες αλλά και δύσκολες στιγμές και ελπίζω να στάθηκα αντάξια των προσδοκιών σας. Σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε, που μοιραστήκατε μαζί μου φόβους, αγωνίες, ανησυχίες και προβληματισμούς. Αποχωρώντας από το ΓΡΑΣΕΠ σήμερα το μόνο που μπορώ να πω για μένα είναι ο στίχος του ποητή. " Τούτες τις πέτρες τις εσήκωσα όσο βάσταξα". Επιστρέφω στην οργανική μου θέση στο 6ο Γυμνάσιο Πατρών, στο οποίο για χρόνια υπηρέτησα επίσης με πολύ αγάπη. Δεν λυπάμαι που φεύγω από το ΓΡΑΣΕΠ, γιατί η Συμβουλευτική είναι κάτι που υπηρετώ,άτυπα έστω, πολύ πριν γίνουν τα ΓΡΑΣΕΠ και θα συνεχίσω και μετά από αυτά. Όμως θα μου λείψετε και θα σας σκέφτομαι πάντα με πολύ έγνοια και αγάπη. Εύχομαι σε όλους καλή τύχη στη ζωή σας και φυσικά επιτυχία στους στόχους σας. Η δική μας επικοινωνία ελπίζω ότι δεν θα σταματήσει έτσι και αλλιώς.(Ζήτω η τεχνολογία!) Σας χαιρετώ και στέλνω σε όλους την αγάπη μου μαζί με τις ευχές μου για "Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά"

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Μετεγγραφές φοιτητών τέλος!

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (ΠΟΥ
ΕΙΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ)
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρ-
μόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο, ένα
τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών
δελτίων των υποψηφίων:
i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις
Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλη-
σιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υ-
πουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συ-
γκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. και
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των αρμόδιων Συμβουλίων των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απο-
λυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του
καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και
τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του
άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/ 2006 (Α' 75),
καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων,
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών
με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα
από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων
με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν
υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.
γγ) Υποψηφίων: Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε
Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης
κατοικίας γονέων, Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους
δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη
αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια,
συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή
δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων
ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των
θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α'120).
Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα'
έως και γγ' στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της
παρούσας που βρίσκονται στους Νομούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους
υποψηφίους των περιπτώσεων αα' έως και γγ' του
προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους δεν
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Ως
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο
καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός
του και τα ανήλικα τέκνα του από κάθε πηγή, ανεξάρτητα αν
αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις
αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτη-
σης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.)
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του
δευτέρου.
Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και
Σχολές δεν εφαρμόζεται ο οικονομικός περιορισμός των
προηγουμένων εδαφίων.
Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ανα-
προσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεωνεισακτέων της περί-
πτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό
(20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.
iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις
Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των
άρθρων: α) 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν.
3708/2008 (Α' 210) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με
διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) 2 παράγραφος 4
περιπτώσεις α' και β' του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.
2909/2001 (Α' 90) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.
3404/2005 (Α' 260) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων
Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών - αλλοδαπών και
υποψήφιων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
γ) 35 του ν. 3794/2009 (Α' 156) που αφορούν στην εισαγωγή
πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών
περιπτώσεων αα' έως και γγ' της περίπτωσης ii κρίνεται για
επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις, που καθορίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος
άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των
μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση
προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον,
ως υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη
σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις
του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές θέσεις της ίδιας
σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών
περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό
στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται
με την επόμενη προτίμηση του υποψηφίου, τόσο στη γενική
σειρά όσο και στην ειδική. Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το
τμήμα ή σχολή με τη γενική σειρά και την ειδική που έχει
δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά
σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του
δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία
των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.
Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υπο-
ψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές
ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα
που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης
υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει
δηλώσει.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα αναγκαία δικαι-
ολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος
υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών,
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη
των υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii.
Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπι-
στωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υ-
παγωγής στις περιπτώσεις αα' έως και γγ' της περίπτωσης ii
43
λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και
αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε
διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή
Σχολές της περίπτωσης i. Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν

αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου